Đơn xin đăng ký khóa học tiếng Nhật
Japanese Course Application Form

  Khóa học đăng ký Application course *(Bắt buộc)

  Tên (Tên phiên âm tiếng Anh) Name (English notation) *(Bắt buộc)

  Tên (Kanji) ※Nếu có
  Name (Kanji notation) ※Only for people in the Kanji area

  Tên (Katakana)※Chỉ tên những ai có thể biểu hiện bằng Katakana
  Name (katakana notation) ※ Only for those who can write katakana

  Ngày tháng năm sinh Date of birth *(Bắt buộc)

  Quốc tịch Nationality *(Bắt buộc)

  Nơi sinh sống (Tiếng Anh ・ hoặc Tiếng Nhật)
  Place of residence (English or Japanese notation)*(Bắt buộc)

  Số điện thoại liên hệ Contact phone number

  Địa chỉ Email *(Bắt buộc)

  Nghề nghiệp Occupation *(Bắt buộc)

  Nếu bạn đã tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật, bạn có thể cho chúng tôi biết bạn có bằng tiếng Nhật nào rồi.
  If you have taken the Japanese Language Proficiency Test, please tell us the grade and whether you passed or failed. *(必須)

   Japanese Language Proficiency Test( JLPT )
  Tư cách lưu trú (Chỉ người đang ở Nhật)
  Status of residence (only for those staying in Japan)

  Màn hình hiển thị chưa được xác nhận. Chúng tôi gửi nội dung trên có được không? (Bắt buộc)

  Vâng